It looks like you're using an outdated browser. Using an outdated browser makes your computer unsafe, and websites may be difficult to read or navigate. Update your browser to fix these problems.

Upgrade your browser

Refer A Friend

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2023

Refer a Friend

De actie “Refer a Friend” is een actie van Greystone Recruitment, met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 119 met KBO nummer 0656.852.722.

De “Friend” kan een familielid, vriend of kennis zijn die actief op zoek is naar (ander) werk. Een Friend kan maar éénmaal worden doorverwezen. Indien dezelfde Friend door verschillende personen wordt doorverwezen, zal enkel de eerste persoon de beloning kunnen ontvangen, voor zover deze de toestemming had van de Friend.

De Friend moet vóór de datum van de doorverwijzing op de hoogte zijn gebracht en ermee hebben
ingestemd dat zijn gegevens in het kader van deze actie aan Greystone Recruitment worden doorgegeven. Dit is de verantwoordelijkheid van de kandidaat en is onderworpen aan de Belgische wetgeving, met inbegrip van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De kandidaat zal Greystone Recruitment vrijwaren voor elke schade of elke vordering die voortvloeit uit het verzuim van de kandidaat om deze toestemming te verkrijgen

Wanneer de Friend via Greystone Recruitment een contract ondertekend heeft bij een nieuwe werkgever of opdrachtgever binnen de 2 maanden nadat de kandidaat hem heeft aangeraden bij Greystone Recruitment en minstens 3 maanden deze nieuwe opdracht uitvoert, ontvangt de kandidaat een beloning van 350 euro. Op dit bedrag kunnen belastingen en/of sociale bijdragen verschuldigd zijn. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de aangifte ervan bij de bevoegde diensten.

Het is de persoon zelf die Greystone Recruitment moet contacteren nadat de Friend een contract ondertekend heeft.

Greystone Recruitment behoudt zich het recht de actie vroeger te beëindigen naar eigen inzicht. In geval van een betwisting over deze voorwaarden, de regels van deze actie en de toepassing ervan alsook alle andere zaken die betrekking hebben op de actie, is de beslissing van, Greystone Recruitment definitief en wordt er geen correspondentie of discussie gevoerd.

Werknemers van Greystone Recruitment, zelfstandigen of tijdelijke werkkrachten die rechtstreeks voor Greystone Recruitment werken, kunnen niet deelnemen aan de actie. Ook uitgesloten zijn personen die al bekend zijn in de database van Greystone Recruitment.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen die hieruit of uit de actie voortvloeien zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.