Privacy

Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2018

Uw privacy is belangrijk voor ons

Wanneer u beroep doet op ons, deelt u ons persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.  In deze privacyverklaring leest u hoe we dit doen.

De privacyverklaring is ook van toepassing op de website www.greystonerecruitment.be, beheerd door Greystone recruitment BV met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 119 en met ondernemingsnummer 0656.852.722 (hierna “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we

Indien u een kandidaat bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • naam en contactgegevens
 • persoonlijke gegevens (zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit),
 • opleiding, erkenningen/vergunningen, kwalificaties en bekwaamheden,
 • strafrechtelijk verleden enkel indien dit van belang is voor een bepaalde functie en u ons dit bezorgt
 • het verloop van uw loopbaan (desgevallend met inbegrip van verloning),
 • referenties
 • uw jobvereisten (met inbegrip van plaats van tewerkstelling, gewenste verloning en functie),
 • psychische gegevens zoals het resultaat van een eventuele assessment of de feedback van een potentiële werkgever of referenties
 • uw CV en alle andere informatie die u ons bezorgt
 • nota’s van besprekingen, e-mail uitwisselingen
 • paswoord en login, data, tijdstip en frequentie waarop u toegang neemt tot onze dienstverlening

Indien u klant of leverancier bent, verwerken wij van uw werknemers en/of aangestelden de naam, contactgegevens en functie en alle andere informatie die zij bezorgen in kader van de dienstverlening waarvoor u op ons beroep doet.

Verder verwerken we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze meedeelt, mondeling dan wel schriftelijk, al dan niet via onze website.

Indien u kandidaat bent, verzamelen we verder ook gegevens via de volgende kanalen:

 • via kandidaten-databestanden en vacaturesites zoals Monster, Stepstone,…

U kan onze website ook bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen.

Wij verwerken geen persoonsgegevens via Cookies.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voornamelijk voor onze rekruteringsactiviteiten: hoe meer informatie we over u hebben, hoe beter en sneller we een gepaste functie of kandidaat voor u zullen vinden.

Indien u een kandidaat bent, verwerken wij uw gegevens:

 • om u te helpen bij het vinden van een geschikte functie;
 • om u op de hoogte te houden van openstaande functies waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;
 • om onze contractuele verplichtingen met derden na te komen in kader van uw rekrutering
 • om onze werking en service te evalueren;
 • Om uw gebruik van onze site te evalueren
 • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.

Indien u een klant, leverancier of gewoon geïnteresseerd bent, verwerken wij uw gegevens:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
 • om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;
 • om onze werking en service te evalueren;
 • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde instanties.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming , op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Indien u een kandidaat bent, verleent u ons uw toestemming om de gegevens te verwerken wanneer u ons deze bezorgt. U kan deze toestemming te allen tijde intrekken.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien het nodig is om u onze diensten te verlenen.

Zo zullen wij uw persoonsgegevens meedelen aan potentiële werkgevers of opdrachtgevers – al dan niet geblindeerd.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

 • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
 • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
 • Indien noodzakelijk voor de verdediging van onze belangen.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

We verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische ruimte.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste betekenisvol contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacy policy geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de privacy verklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

Wat zijn uw rechten

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Privacyreglementering, te allen tijde uitoefenen. U heeft het recht om, in de omstandigheden vermeld in de geldende reglementering, de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij. U kan verder op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, een verzoek indienen om gegevens te wissen.

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Dit alles kan door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar privacy@greystonerecruitment.be of per post op het adres van de hoofdzetel.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan privacy@greystonerecruitement.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn uw gegevens veilig bij ons

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

Greystone Recruitment

Frankrijklei 119

2000 Antwerpen

0032 479 39 67 26

privacy@greystonerecruitment.be